ZBOG ČEGA JE EKONOMSKA ŠKOLA DOBAR IZBOR?

1.RAZLOG – ATRAKTIVNA ZANIMANJA KOJA PRUŽAJU MNOŠTVO MOGUĆNOSTI

 • Učenici koji se opredijele za ova zanimanja, naučiće osnove ekonomije i prava naše i drugih zemalja, stećiće dobre vještine u oblasti marketinga, menadžmenta, PR – a, steći će znanja iz oblasti prava, preduzetništva, finasijskog poslovanja i monetarne ekonomije. Biće obučeni za vođenje računovodstvenih, pravnih poslova kao i savremenog elektronskog poslovanja.
 • Ne postoji ni jedna djelatnost u savremenom svijetu kojoj nije potreban administrativni stručnjak, a za ovakve poslove najveće mogućnosti pruža upravo obrazovanje ekonomskog tehničara i poslovno – pravnog tehničara. Ekonomski i poslovno – pravni tehničar imaju mogućnost zaposlenja u svim ustanovama i preduzećima koja se bave administrativnim, upravnim, finansijskim, uslužnim i ostalim srodnim djelatnostima.
 • Uz dalje školovanje, na Pravnom, Ekonomskom fakultetu, Fakultetu organizacionih nauka, Poslovne ekonomije i drugih srodnih fakulteta, možete da steknete znanja i vještine za rad u advokatskoj kancelariji, da postanete uspješan menadžer, finansijski analitičar ili da razradite svoju ideju za pokretanje vlastitog biznisa

2. RAZLOG – ZANIMLJIVA NASTAVA

Klasični načini realizacije nastave, frontalno prezentovanje gradiva i reprodukcija naučenog, odavno su prevaziđeni i nezanimljivi.

Učenicima je potrebna: 

 • škola koja će im pružiti uslove za kreativan rad u malim grupama, kako bi profesor bio u potpunosti posvećen praćenju njihovog napredovanja
 • škola u kojoj će biti ocijenjene učeničke ideje i mišljenje a ne samo ono što znaju ponoviti
 • škola u kojoj će biti prepoznat talenat i mogućnosti i gdje će učenici naučiti kako da budu najbolji u onome što rade
 • škola u kojoj će imati priliku da praktično pokažu svoje znanje, na pravim primjerima i zadacima
 • škola u kojoj će, kroz zanimljive sadržaje, radionice, debate i psihološku obuku, razvijati upravo one osobine koje bi trebale da krase poslovnu osobu (emocionalna zrelost i stabilnost, humanost, odgovornost, dobre komunikacijske vještine i spremnost na timski rad).

ZBOG TOGA:

 • rad u virtuelnom preduzeću,
 • istraživački rad,
 • rješavanje praktičnih zadataka,
 • učenje kroz analizu konkretnih slučajeva,
 • video prezentacije,
 • tematske radionice,
 • školski projekti,
 • rad u pravim preduzećima ili bankama, samo su dio onoga što učenici naše škole probaju i iskuse

3.RAZLOG - ,,ONLINE učionica”

Kako bi gradivo bilo dostupno našim učenicima kreirali smo ONLINE UČIONICU.

Osim gradiva koje je obrađeno na času, online učionica sadrži: zanimljive zadatke, uputstva, pitanja za pripremu pred pismene radove kao i mogućnost kontakta sa profesorima.

Prednosti koje pruža ova kreativna učionica, u dosadašnjem radu, doprinijele su većem postignuću učenika

Putem „ONLINE UČIONICE”: 

 • možete da pratite program i zahtjeve svakog nastavnog predmeta,
 • možete da se upoznate sa načinom i sadržajem usmene i pismene provjere znanja,
 • imate mogućnost da preuzmete gradivo sa časa kojem niste prisustvovali (u slučaju izostanka sa nastave),
 • možete se interesovati o planu rada za naredni čas

4.RAZLOG – KVALITETNA PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava u EKONOMSKOJ ŠKOLI se izvodi od prvog do četvrtog razreda. Plan i program ovog predmeta je, na svakoj godini, kvalitetno osmišljen tako da bude zanimljiv našim učenicima i prilagođen njihovom uzrastu. Zbog značaja koji dajemo ovom segmentu školovanja, naši učenici odlaze pripremljeni na tržište rada, ali i spremnije koračaju kroz svoje dalje školovanje, ukoliko njihov izbor bude neki od srodnih studijskih programa kao što su: Pravo, Ekonomija, Menadžment, Marketing, Organizacione nauke, Poslovni studiji i sl.

Kako je praksa organizovana po razredima?

PRVI RAZRED

Na časovima pratične nastave učenici savladavaju osnove poslovne korespondencije, u savremeno opremljenom kabinetu za realizaciju prakse. Svaki učenik ima vlastiti računar na kojem, uz instrukcije edukovanog profesora za realizaciju praktične nastave, prolazi pripremu za ulazak u radne organizacije. Po završetku prvog razreda, učenici su osposobljeni za samostalnu pripremu poslovne korespondencije i kancelarijskog poslovanja.

DRUGI I TREĆI RAZRED

Naši učenici dobijaju priliku da se nađu u realnoj radnoj situaciji. Dakle, pored redovnih časova praktične nastave, Škola organizuje, dva puta mjesečno, tokom cijele školske godine, osmočasovnu praksu u proizvodnim, trgovačkim, uslužnim preduzećima, finansijskim i turističkim institucijama u cilju sticanja radnog iskustva naših učenika i primjene stečenih znanja.

Neke od institucija u kojim učenici obavljaju praksu su: 

 • Investiciono-razvojna banka RS,
 • Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS,
 • Pošte srpske a.d. Banja Luka,
 • Poreska uprava RS,
 • Muehlbauer d.o.o. Banja Luka,
 • Unicoop home Laktaši – Banja Luka,
 • Slavnić d.o.o Banja Luka,
 • Čajevac – fabrika signalnih uređaja a.d. Laktaši,

Tokom boravka u organizacijama učenici vode Dnevnik prakse koji obuhvata opis zadataka i dužnosti koje su svakodnevno obavljali. Profesori – mentori prakse obilaze svoje učenike i, u saradnji sa mentorima u radnim organizacijama, prate njihov rad. Posebno zanimljiv dio je to da izvještaj o svom praktičnom radu učenici detaljno analiziraju sa profesorom – mentorom, nakon obavljene prakse, i prezentuju učenicima iz odjeljenja.

Praksa u radnim organizacijama je, do sada, pokazala izuzetne efekte i veliku zainteresovanost učenika. Praksa je, takođe , prilika da neki od naših učenika budu prepoznati kao kvalitetni potencijalni saradnici, te im bude ponuđen budući angažman.

Ali to nije sve! Slijedi…

ČETVRTI RAZRED

Kada praksa postaje najzanimljiviji predmet. Pitate se zašto!?

Učenici rade i rukovode sopstvenim preduzećem za vježbu. Radi se o virtualnom poslovanju putem interneta i povezivanju sa drugim preduzećima u zemlji i regionu, ali i mogućnošću uspostavljanja poslovnih kontakata i saradnje sa preduzećima širom Evrope. Kroz ovaj vid nastave učenici ispoljavaju svoje organizacijske sposobnosti, jačaju preduzetnički duh i pregovaračke sposobnosti, spsosbnosti elektornskog poslovanja i razvijaju kreativnost i spremnost na timski rad. Kabineti za praktičnu nastavu su opremljeni savremenom računarskom opremom, što je prednost kod ovakvog vida nastave. Cilj ovako organizovane praktične nastave je kvalitetna priprema naših učenika za ulazak na tržište rada.

5.RAZLOG – NEZABORAVNA PUTOVANJA

Uspomene sa putovanja su najljepše uspomene koje učenici nose iz srednje škole.

Pobrinuli smo se da naši učenici završe svoje školovanje puni utisaka i uspomena sa zajedničkih druženja i putovanja. Zbog toga smo školovanje obogatili izletima i višednevnim ekskurzijama. Putovali smo u Beč, Trst, Veneciju, Veronu, Prag, Budimpeštu, posjetili Dubrovnik, Herceg Novi, Ohrid i još mnogo zanimljivih destinacija. U organizaciji Škole, učenici su putovali na Sajam knjige u Beograd, posjetili Parlamentarnu skupštinu u Sarajevu, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, proveli nezaboravne vikende u zimskim mjesecima na Jahorini, Vlašiću i ostalim skijaškim destinacijama.

Ekskurzija

6.RAZLOG – POSJETE DRUGIM ŠKOLAMA I RAZMJENA UČENIKA

Škole ,,Dositej” i ,,Sveti Sava” iz Beograda su prijateljske škole sa kojima se realizuju međusobne posjete i razmjene učenika, te se na taj način ostvaruje školska saradnja. Cilj ove saradnje je upoznavanje učenika i profesora, razmjena iskustava u realizaciji nastave, zajedničke radionice, projekti, posjete zdravstvenim ustanovama u Beogradu, te druženje učenika i razvijanje prijateljskih odnosa.

7.RAZLOG – SPORTSKE I VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

 • U Školi usmjeravamo učenike, shodno njihovim talentima, u brojne aktivnosti kao što su gluma, ekologija, preduzetništvo, marketing, humanitarni rad, volonterizam, voditeljstvo, retorika kao i razne sportske oblasti.
 • Učenici ekonomske škole takođe dobijaju obuku iz oblasti elektronskog poslovanja koje je nezaobilazni dio savremenog poslovanja.

8.RAZLOG – MOGUĆNOST NASTAVKA ŠKOLOVANJA

Nakon završetka naše Škole, učenici imaju dobru osnovu za nastavak školovanja na nekom od fakulteta, po vlastitom izboru. Rukovodeći se putevima koje su birali učenici prethodnih generacija i njihovim postignućima, možemo slobodno da kažemo da će se učenici odlično snaći na fakultetima na kojima se izučava ekonomija, pravo, komunikologija, organizacione nauke, poslovna ekonomija, javna uprava. Pogledajte link bivši učenici.

 • Ako se pitate da li možete da upišete državni fakultet nakon ove srednje škole, odgovor je DA, NARAVNO. Pravo upisa na fakultet, državni ili privatni, ima svaki učenik koji završi četvorogodišnju srednju školu, nije važno koju. Mnogi naši učenici su studenti ili su već završili neki od državnih fakulteta ili neki od fakulteta van naše zemlje. Neki od naših učenika su bili među prvih 10 na prijemnim ispitima na državnim fakultetima.

9.RAZLOG – ODLIČNA SARADNJA SA RODITELJIMA

Poštovani roditelji, 

 • Dnevno ćemo Vas informisati o izostancima Vašeg djeteta sa nastave.
 • Informacije o ocjenama i napredovanju Vašeg djeteta možete svakodnevno pratiti putem e – dnevnika, tako da ćete, ukoliko niste u prilici da često dolazite u školu, ipak imati potpune informacije.
 • O načinu rada u Školi i sadržajima koje Vaša djeca savladavaju možete svakodnevno da se informišete putem naše online učionice.
 • Putem mobilnog broja možete da kontaktirate odjeljenskog starješinu Vašeg djeteta.
 • Termine za informacije sa svim profesorima koji predaju Vašem djetetu dobićete na početku školske godine.
 • Na svaki Vaš zahtjev, zakazaćemo sastanak na kojem ćete se informisati o radu i uspjehu Vašeg djeteta.
 • Savjet roditelja je tijelo koje aktivno učestvuje u radu Škole a informacije i zaključci sa sjednica su transparentni i dostavljaju se u pisanoj formi svim roditeljima na kućnu adresu.

10.RAZLOG – NAJPOVOLJNIJE CIJENE I USLOVI PLAĆANJA ŠKOLOVANJA

Školarinu možete platiti u 12 mjesečnih rata, ili putem učeničkih kredita u ProCredit banci.

Cijena školarine iznosi 150 KM na mjesečnom nivou.

CIJENA ŠKOLARINE OBUHVATA:

 • Tablet
 • Obuku:Elektronsko poslovanje
 • Udžbenike
 • Redovnu nastavu
 • Dodatnu nastavu
 • Izlete
 • Pozorište, bioskop
Cijena školarine

DOBRO DOŠLI!

Prijavite se za razgovor o upisu, ispunite web formu ispod >> [vfb id=1]